Kalyanasundaram, Sandhiya. 2022. “Reflections On State Of The Art: International Symposium On Screendance 2022”. The International Journal of Screendance 13 (1). https://doi.org/10.18061/ijsd.v13i1.9199.