Kalyanasundaram, Sandhiya. “Reflections On State Of The Art: International Symposium On Screendance 2022”. The International Journal of Screendance, vol. 13, no. 1, Sept. 2022, doi:10.18061/ijsd.v13i1.9199.