Blades, Hetty, Coventry University, United Kingdom